Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 11 maja 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 9:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Kredyt inwestycyjno – obrotowy PROGRESS dla MŚP

Kredyt inwestycyjno-obrotowy PROGRESS dla MŚP przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

 • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja)
 • dodatkowe finansowanie – środki obrotowe,  w tym: zapasy – zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji)

Ogólne zasady

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji oraz możliwości prawnych form zabezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 000,00 zł
 • rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi oraz innymi dokumentami akceptowanymi przez Bank
 • spłata kapitału w kwotach i terminach określonych umową kredytową
 • odsetki naliczane od wysokości zadłużenia, płatne w okresach miesięcznych

Szczegółowe warunki

 • kredyt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)
 • oprocentowanie kredytu*: stopa bazowa WIBOR3M** + marża 2,30%
 • prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu: 1%
 • kwotę kredytu może stanowić maksymalnie 90% nakładów inwestycyjnych
 • istnieje możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 20% na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (środki obrotowe), będące następstwem kredytowanej inwestycji
 • minimalny wymagany wkład własny 10% nakładów inwestycyjnych
 • maksymalna kwota kredytu: 500 000 zł, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 100 000 zł
 • maksymalny okres kredytowania – 10 lat
 • karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy

 * Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i marży Banku wynoszącej 2,30 %, z zastrzeżeniem, iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może wynosić mniej niż 4,00 %. Stopa bazowa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem każdego miesiąca; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

logo-a

 

Korzyści

 • jeden kredyt pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby inwestycyjne i obrotowe
 • bezpieczeństwo zachowania płynności finansowej
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb Klienta
 • możliwość zastosowania karencji do 12 miesięcy
 • niskie oprocentowanie kredytu
 • niski wkład własny – 10% nakładów inwestycyjnych
 • możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 20% na bieżące potrzeby, będące następstwem kredytowanej inwestycji

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania