Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 11 maja 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 9:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Kredyt gotówkowy FOTOWOLTAIKA

Ogólne warunki:

  • Oprocentowanie 4,37%*
  • Prowizja 1%

*) Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku wynoszącej 2,50%.Stawką bazową jest stopa WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzajacego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Stopa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to liczona w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym; ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego, dostępne na stronie internetowej: www.reuters.pl. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Korzyści

  • niska prowizja za udzielenie kredytu
  • niskie oprocentowanie
  • okres kredytowania nawet 84 miesiące

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Zapytaj o kredyt na moduł fotowoltaiczny dla Firm i Rolników.

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego FOTOWOLTAIKA

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 30 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 52 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,37%, całkowity koszt kredytu wynosi 4 683,76 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 2 948,76 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 1 435,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,47 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 34 683,76 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank Spółdzielczy w Czersku, z siedzibą 89-650 Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 4, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204061, posiadający NIP: 555-000-62-81, REGON: 000494769.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania

Załączniki do wniosku dla osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność rolniczą