Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 11 maja 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 9:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku

Zgodnie z §15 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku zawiadamia, że 10 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w sali bankietowej „Na Fali” w Czersku przy ul. Chojnickiej 6 (89-650 Czersk), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku.  W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2  Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku drugi termin Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Czersku, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 10:30. Zebranie Przedstawicieli będzie obradować według porządku obrad przewidzianego dla Zebrania Przedstawicieli zwoływanego w dniu 10 lipca 2020 o godz. 10:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku

w dniu 10 lipca 2020 roku

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Wybór komisji:
  1) mandatowo-skrutacyjnej,
  2) uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku z dnia 12.06.2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
  1) finansowego za 2019 rok,
  2) Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  3) Zarządu z działalności Banku za 2019 rok,
  4) Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, w tym:
  a) z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Czersku,
  b) z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Czersku.
 9. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 rok”.
 10. Przedstawienie protokołu z lustracji oraz wystąpienia polustracyjnego z dnia 17 grudnia 2019 roku.
 11. Przedstawienie informacji dotyczącej zbycia nieruchomości.
 12. Przedstawienie Projektu „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku”.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Czersku za 2019 rok,
  2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Czersku za 2019 rok,
  3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku za 2019 rok,
  4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w  Czersku,
  5) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  6) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
  7) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
  8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Czersku,
  9) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 rok,
  10) przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  14) przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku”.
 15. Wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Czersku, ul. Dr. Zielińskiego 4,   89-650 Czersk (Centrala Banku) projektów dokumentów na Zebranie Przedstawicieli. Dokumenty dostępne są do wglądu Członków Banku od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku