Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Czersk dnia 27 września 2021 roku

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 grudnia 2021 roku Bank Spółdzielczy w Czersku wprowadza następujące zmiany do Taryfy opłat i prowizji

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1.1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

1

VIA. Produkty wycofane z oferty Banku

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1.1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

2

Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku (debetowe)

3

Podstawę prawną do wprowadzenia zmian stanowi § 64 ust. 2 pkt.2) Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czersku. Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.