Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Czersk dnia 27 września 2021 roku

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 grudnia 2021 roku Bank Spółdzielczy w Czersku wprowadza następujące zmiany do Taryfy opłat i prowizji:

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych (osób fizycznych).

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (27004) w tym podstawowych rachunków płatniczych

1OS

Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe a’Vista

2OS

Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

3OS

Rozdział 7. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego(debetowe), w tym podstawowego rachunku płatniczego

4OS

Podstawę prawną do wprowadzenia zmian stanowi § 67 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku. Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.