Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji dla klienta instytucjonalnego

Czersk, dnia 26 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2021 roku Bank Spółdzielczy w Czersku wprowadza następujące zmiany do Taryfy opłat i prowizji:

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1.1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

rolnik

firma

WZW1

eBIZ1

budzet

BS-Biz
Rozdział 2. Rachunki walutowe -klient instytucjonalny (w tym firmy)

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych (PLN). Do przeliczenia wartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji*)

walutoweRozdział 5. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku (debetowe)

karty
Podstawę prawną do wprowadzenia zmian stanowi § 64 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czersku. Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.