Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji dla klienta indywidualnego

Czersk, dnia 26 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku Bank Spółdzielczy w Czersku wprowadza następujące zmiany do Taryfy opłat i prowizji :

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych (osób fizycznych).

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

ROR

ZŁ_itp

TAK_b

PRP

Emeryt
Rozdział II. Usługi dla  Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO), Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych (PKZP), Rady Rodziców (RR).

Rozdział 1 a. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (27004) w tym podstawowych rachunków płatniczych

SKO
Rozdział 2. Rachunki walutowe – klient indywidualny

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych (PLN). Do przeliczenia wartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji.

walutyRozdział 3. Rachunki oszczędnościowe (27404-11)

Avistq

Rozdział 7. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego(debetowe), w tym podstawowego rachunku płatniczego

karty
Podstawę prawną do wprowadzenia zmian stanowi § 67 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku. Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.