Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana Taryfy – klient instytucjonalny

      Na podstawie § 108 ust.1 pkt. 4) oraz w związku z §107 pkt.4) „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czersku” informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Czersku” w następującym zakresie:

  1. Zmiana opłat za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET:

Opłaty za realizację zleceń płatniczych SORBNET ulegają zmianie do wysokości:

-22,50 zł- dla rachunków rolniczych
-25,00 zł- dla pozostałych rachunków

Dotychczas opłaty te wynosiły:

-15,50 zł- dla rachunków rolniczych,
-18,00 zł- dla pozostałych rachunków

Treść nowej taryfy znajdą Państwo na stronie internetowej Banku: www.bsczersk.pl

Jednocześnie informujemy, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.