Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana Taryfy – klient indywidualny

          Na podstawie §131 ust.1 pkt. 4)  i pkt.2), w związku z §129 ust. 3 pkt.3) „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku” informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Czersku” w następującym zakresie:

1.  Zmiana opłat za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET:

Opłaty za realizację zleceń płatniczych SORBNET ulegają zmianie do wysokości:
-25,00 zł.-  dla rachunków prowadzonych dla PKZP/Rady Rodziców,
-23,50 zł- dla pozostałych rachunków;

Dotychczas opłaty te wynosiły:
-18,00 zł -dla rachunków prowadzonych dla PKZP/Rady Rodziców,
-16,50 zł – dla pozostałych rachunków;

2. Wprowadzenie opłaty za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku.

Wprowadza się opłatę za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w wysokości 10,00 zł za każdy odpis/kopię.

Treść nowej taryfy znajdą Państwo na stronie internetowej Banku: www.bsczersk.pl

Jednocześnie informujemy, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.